meghraz

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۲

۲

سي ام اسفند به دنيا اومد. اصن مي تونه يه جشن تولد درست حسابي بگيره؟!!
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۲

۱

دردش را در ساده گیش پنهان کرده. با  این روش حتی از تماشای صید ماهی هم شاد می شوید