تزچیچ

مرداد ۱۶, ۱۳۹۲

۲۶

رمز موفقیت شیطان در عجله کردنشه.
خرداد ۲۸, ۱۳۹۲

۲۳

سعی کن بالا پایینت یک باشه عین کرم خاکی.
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۲

۱۹

اوضاع بریخته ولی ما جراحیم!!
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۲

۵

ارابهت را آنقدر بزرگ بساز که ارادهت در آن جا شود؛ نه که وسط راه برای  تعمیر، تنها درخت مسیر را  هم قطع کنی. برای استراحت […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۲

۴

حیوان نجیب چهار نعل می تازه  و حیوان ناطق چهار زانو می شینه. با این تفاوت که  برای نجیبه هر چهارتاش  واقعیه!! 
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۲

۳

تخم سیاسیت کاشتیم؛ حماقت درو کردیم؛ شاید مشکل خاکشه!