نگاه نو

مرداد ۱۷, ۱۳۹۳

۳۳

بگذریم!:چه می شد گفت؟! دعو ا بر سر آینده؟! این هم جنگ و جدال برای آن تنها در مخیله ی بشر می گنجد.بشری که تاب تحمل […]