واقعیت↑حقیقت↓‚ مشاهدات بصری

خرداد ۳, ۱۳۹۴

۵۹: از تبصره های لبخندش!

فقط در صورتی میتونین به هم بخندین که با هم گریه نکنین‌.
شهریور ۲۱, ۱۳۹۳

۳۷

واقعیتی دست خوش تغییر برای من سخت هست تمثیل وار و داستان وار حرفم را بگویم. اما چه می شود کرد آشک کشک خاله هست هر […]