چکنویس

مرداد ۹, ۱۳۹۳

۳۰: اینجا چراغی روشن است

برای چه کسی اهمیت دارد؟! بودن یا نبودن یک انسان برای چه کسی اهمیت دارد؟! نباید داشته باشد. این چراغ نباید قدرت روشن بودن داشته باشد […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۲

۲۹

این داستان نیست، نباید هم باشد، یک تصمیم است. تصمیم ها داستان نمی شوند. ابتدا نویسندگان تصمیم گرفته و قلم به دست می گیرند، چه برسد […]
شهریور ۳, ۱۳۹۲

۲۷

لقاح در نهان دانگان به صورت مضاعف است   “ثبت و ضبط”جمله ای تصادفی در اولین دفتر چکنویس که می خواهد نوشته هایم را ثبت وضبط […]