4
May 3, 2013
6
May 7, 2013
Show all
ارابهت را آنقدر بزرگ بساز که ارادهت در آن جا شود؛ نه که وسط راه برای  تعمیر، تنها درخت مسیر را  هم قطع کنی. برای استراحت سایه لازم است.