30: اینجا چراغی روشن است

29
February 9, 2014
31
July 31, 2014
Show all
برای چه کسی اهمیت دارد؟! بودن یا نبودن یک انسان برای چه کسی اهمیت دارد؟! نباید داشته باشد. این چراغ نباید قدرت روشن بودن داشته باشد .
اینجا هیچ ماده ای در بعد مکان برای صاحب چراغ ارزشی ندارد. تلاش می کند خوب حرف بزند. اما  پرتو چراغ تلاشش را به استیصال می کشاند به طوری که بنیاد های جنگ های جهانی یا نسل کشی ها باید در برابر آن زانو بزنند و به قدرت کشتار آن اذعان کنند.
قدرت چیست؟! توانایی بر روی اعمال دیگران؟! اما قدرت من توانایی بر اشیاست. آدم ها می آیند و می روند اما اشیا ثابت اند. به تو زل زدند و آماده ی خدمت گزاری هستند. نمی خواهم که فکر کنی دیوانه شدم. من یک پادشاه دیکتاتورموابانه با قلمرو ی حکمرانی 3 در 4 متر هستم!
تو هم ادعای پادشاهی نداری؟!! نه! باید قبلش ثابت کنی! ثابت کن که بر روی هیچ انسان مادر به خطایی تسلط و قدرت نداری. ثابت کن در ساعت چهار بامداد فرقی بین تلالو چشمان تو و چراغ مملکتت نیست. ثابت کن که در های کشورت که باز می شود به بازکننده اش نگاه نمی کنی. آیا اشیا سرباز های گوش به فرمان تو هستند و به او زل می زنند؟!