30: اینجا چراغی روشن است
July 31, 2014
32
August 7, 2014
Show all
این چه بود؟! متحول شدن از یک کالبد به کالبد دیگری نازل شدن! تسلیم بودن در برابر تغییر پذیری و تغییر را بخشی از خود کردن؟!