31
July 31, 2014
33
August 8, 2014
Show all
به فکر پول هستم یا آینده؟! کسی چه می داند شاید این دو یکی باشند و می خواهند مرا هم با خود یکی کنند!
می خواهم بخندم. می خواهیم بخندیم! تلاشمان را می کنیم! نه که نشود اما…
… وباز فکر می کنم به آینده! به آینده ی سبز! که بوی چرک کف  دست می دهد! حتی خنده هایم هم به آن فکر می کنند!