۳۵
September 11, 2014
۳۷
September 12, 2014
Show all

مکانی برای خالی شدن از هیچ به پُر
اینجا را که شناختم خالی بود باز هم خالیست اما توانایی پر شدن دارد از هیچ…
حال چرا هیچ؟! هیچ بودن و هیچ ماندن منفعتی ندارد. باید  شروع کردن به تبدیل شدن و ثبات یافتن از هیچ به پُر . پُر شدن از هر آنچه غیر از هیچ است
اما حال که کمی بیشتر فکر می کنم می بینم پر شدن در هر چیز خود تباهیست حتی سریع تر از هیچ …
اما  پُر شده نیاز فکر و ایده و منش دارد ٬ اول از همه بستر که اینجارا یک بستر می بینم