۳۷
September 12, 2014
۳۹
September 20, 2014
Show all
سوختن در تنهایی

…باز شروع شد… تکرار مکررات… توقع ندارم در این دنیایی که هرکس برای آینده ای که روشن نیست هدف دارد، به یاری من بیاید… و توقع ندارم انسانی که مهره اش با آتش تنهایی سوخت به داد من برسم!
دادی که از آن همه “الف” تنها یکی برایش باقی مانده و با این کبریت آخر می خواهد حصار “دال” را آتش بزند اما نمی تواند