۴۷: کنکاشی پیرامون «حذب مخالفان مخالف»!

۴۶: دَوَران زندگی
December 11, 2014
۴۸: رسم بازی
February 12, 2015
Show all

آیا باید به اعتقاد ها باور داشت یا به باور ها اعتقاد؟!
شما عقایدی دارید که گروهی با آنها مخالفند و برعکس.
اما آنها با عقاید شما مخالف می کنند یا با مخالفت شما؟!!
چگونه تشخیص دهیم که به تفکری معتقدیم!؟
یک راه حل ساده یافتن آوانگاردی در آن نوع طرز فکر است. شما به یک پیشوا یا راهنما نیاز دارید تا بتوانید به عقاید خود نظم و ترتیب ببخشید. راه حل دوم خلق مشی فکری توسط خودتان است!!
اینها به کنار…
روی صحبتم با آن دسته است که تنها مخالف عقاید دیگرانند… اینها انگل های جامعه اند! میگردند.. تا  هدف متفکری را بیابند. سپس با تخریب آن پیروزمندانه مغز لخت و پوچ خود را به نمایش می گذازند. اگر کورسویی از شکست طرف مقابل را ببینند، داد و هوار می کنند و  افکار و اعتقادات نداشته شان را علم می نمایند…
تشخیص این قشر بستگی به خودتا دارد! اگر تحمل یک شکست کوچک و بی ارزش را دارید، پس آسان است! میتوانید اعضای این گروه را شناسایی کنید. بحث با آنها همیشه با شکست همراست زیرا هدف آنها تخریب است نه تقلیب دیدگاه شما!
به اطرافیانتان  فرصت بدهید تا با شما بحث کنند.  در نهایت لو می دهند که عضو« حذب مخالفان مخالف» اند.
باید اعضای این حذب را طرد کرد. به انزوا کشیدشان! تا سر آخر خودشان با خودشان مخالفت کنند و به انحطاط کشیده شوند..!
به امید آن روز!