۴۹: روز مرگ!
February 13, 2015
۵۱: تکرار مکررات
March 7, 2015
Show all

آواز تنهاییست. گنجشگک سحر خیز را می گویم. برای من می خواند. جفتش را گم کرده و برای یک هم درد  می خواند. شاید مثل من بی خوابی به سرش زده. تا خواستم زبانش را بفهمم. صدایش در دوردست ها محو شد. همانند همه ی امیدهایم…. تنها قش قش چرخ های گاری رفتگر می آمد که می گفت، این چرخه همچنان ادامه دارد…