۵۳:امید هرزه
March 24, 2015
۵۵: وظیفه ی محول
March 30, 2015
Show all

وقتی رستگاری در شاوشانگ رو فیلم متوسطی میبینی، یعنی این حقو داری که روی این جامعه برینی!