۵۹: از تبصره های لبخندش!

۵۸: سکانس حذف شده
April 18, 2015
۶۰: گاهی به جای دوختن می دوم..!
May 28, 2015
Show all

فقط در صورتی میتونین به هم بخندین که با هم گریه نکنین‌.