۶۳: زندگی سخنور
July 24, 2015
۶۵: سکوت معنادار
October 6, 2015
Show all

خداوند بهترینِ تلاش کنندگان است. این را من می گویم. کسی که تلاشی نمی کند. خداوند بهترین متضاد من است… ملموس ترینش. می میراند و زنده می کند. عین من… او انسانی را و من تفکری را… هر فکر وعده جهان باقی را می دهد که در بهشت و جهنمی خلاصه نمی شود. هر فکر خبر دنیایی می دهد که وجه تشابهش با دنیای وعده داده شده تنها برزخ لعنتی آن است. برزخی که خدا ساخته برای مخلوق مبهوتش و برزخی من ساختم برای افکار ناقصم. ساختم و خواهم ساخت. ساخته و خلق می کند. و ما هر دو حالمان از این بازی تکراری به هم می خورد.