۷۰: اینجا یک نفر هست که ادعای خوشبختی می‌کند!

۶۹: نجاری که چوب نداشت.
November 11, 2015
۷۱: فرق ما…
December 28, 2015
Show all

خوشبختی یعنی پنیر نصفه مانده ته یخچال را با حلوا‌شکری عوض بکنی.
خوشبختی یعنی باران پاییزی را به عطر شکوفه های بهاری ترجیح بدهی.
خوشبختی یعنی اگر راه راست این است، تو به بیراهه قدم بگذاری.
خوشبختی یعنی وقتی همه خوابند تو لالایی ماه را بشنوی.
خوشبختی یعنی بی تفاوت از نشانه های خدایی و غیرخدایی بگذری
یعنی آیینه ها را با سکوتت بشکنی.
یعنی ته دلت به عشق های گریه دار، بخندی.
یعنی منتظر خودت باشی اما نیایی.
سراسر زندگیت در پی خوشبختی گشته باشی و بفهمی که اشتباه کردی.

و همین اشتباه خوشبختی توست… نه چیز دیگری.