۷۰: اینجا یک نفر هست که ادعای خوشبختی می‌کند!
November 19, 2015
۷۲: و خداوند صفر را آفرید!
May 28, 2016
Show all

سوختگی . سوزش . شب. ما گردیم میگردیم. صبح تا شب. بی تفاوت. میگذریم. بی تفاوت. آرزو می کنیم. هدف ها را تعریف می کنیم . بی تفاوت . دل می بندیم بی تفاوت . دل می شکنیم. بی تفاوت. قضاوت می کنیم بی تفاوت. محاکمه می شویم. بی تفاوت. می خندیم . زجه می زنیم. می خوابیم. بیدار میشیم. می بازیم . می بریم بی تفاوت. به مراد دل می رسیم. بی تفاوت. منحوس می شویم. شانس می آوریم. شتر خواب می بینه خوابیده. بی تفاوت . ز گهواره تا گور دانش را پس زدیم. بی تفاوت. ما … بد هستیم. بی تفاوت. شما خوب هستید. شما خرج می کنید. شما جذب می کنید. شما حال می کنید. شما خیلی فانی… شما برنده ای . شما مدرنی . با کلاس…. ولی ما بی تفاوت… از وجود شما… رد می شویم.