۷۲: و خداوند صفر را آفرید!

۷۱: فرق ما…
December 28, 2015
۷۳: خواب های ناخوش
August 8, 2016
Show all

گرد و غبار را بتکان. یک سکوت و هزاران جمله ، یک گوش شنوا و هزاران زبان وراج! حرف نمی زنند، خاک می پاشند به سر و صورتت تا آنجا که کور شوی و جایی را نبینی، دو دست و هزاران تبر، دو پا و هزاران چماق تا نتوانی چشم هایت را پاک کنی ، تا نتوانی راه رفته را برگردی، اگر راهی باقی مانده باشد… یک قلب و هزاران تیر نفرت، یک عقل و هزاران حماقت  افسار گسیخته، تا نتوانی عاشق شوی یا نتوانی درست بیندیشی. یک و هزاران ، فرق در چند صفر هست. صفر ها را جدی بگیر.