۷۹: افکار فروید غلغلکی نیست!
November 29, 2016
۸۱: یک تقاضای نوستالژیک!
January 21, 2017
Show all

خوشحال شاد خندانم، در اوج افسردگی، در اوج حقارت ، در اوج پستی و زوال شخصیتی، خوشحالم از تنهایی از خیانت از ناچیز شمردن از دیده نشدن، شادم از غمی نامحدود که چنبره زده بر افکارم ، خندان از رفتار های پوچ از شخصیت های تهی پیرامونم، منی که ذره ای از سکوتم و سکونم می ارزد به کل نطق های منم منم دیگران، آسوده بخواب پادشاه من که هیچ ارزشی برای تو و قدرت های پوشالی ات قائل نیستم. فکر می کنی پس هستی؟! آه که این طور، من فکر نمی کنم اما تمام پاسخ های فسلفیت را در چنته دارم، تو یک رویا داری؟! هه! من هیچ رویایی ندارم و با همین نداشتن ها نژاد های مختلف را  سلاخی  کردم.
قدرت از آن شما، دسیسه از آن شما، اسلحه ، زور ، ادبیات ، سخنوری از آن شما، من به یک خواب آرام راضی ام.